ایران شرقی 27 خرداد 1397 ساعت 16:46 http://easterniran.com/fa/doc/report/1434/ -------------------------------------------------- افغانستان و همسایگان شمالی عنوان : روابط افغانستان و ازبکستان؛ رویکردی همگرایانه -------------------------------------------------- از زمان به قدرت رسیدن میرضیایف در ازبکستان، شاهد چرخشی مشهود در عرصه سیاست خارجی این کشور هستیم، ازبکستان روابط خود را با کشورهای منطقه بهبود بخشیده است و دیگر خبری از منازعات سنتی میان این کشور و کشورهای منطقه مشاهده نمی‌شود، بلکه هر روز خبرها حکایت از تفاهم و دوستی میان آنها دارد. در خصوص افغانستان نیز تدابیر میرضیایف کاملا با اسلام کریم اف متفاوت است. بنابراین می‌توان گفت ازبکستان در زمان شوکت میرضیایف، رویکردی هم‌گرایانه با افغانستان دارد که زمینه همکاری میان دو کشور را افزایش داده است و آن گونه که مشهود است در آینده نیز باید انتظار افزایش مراودات دو کشور در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را داشت. متن : ایران شرقی/ سیدمحمدرضا هاشمی* ازبکستان امروز با ازبکستان دوره 25 ساله زمامداری اسلام کریم اف یک تفاوت فاحش دارد و آن حضور فعال این کشور در عرصه های مختلف منطقه ای و بین المللی است. اگر اسلام کریم اف با سیاست خارجی سینوسی خویش ازبکستان را به سمت انزوا پیش برد و منازعات فراوانی را با کشورهای منطقه برای ازبکستان به ارمغان آورد، اما امروز شوکت میر ضیایف با سیاستی فعال، سعی در حضور یافتن موثر ازبکستان در عرصه های مختلف بین المللی دارد. از زمان به قدرت رسیدن میرضیایف در ازبکستان، شاهد چرخشی مشهود در عرصه سیاست خارجی این کشور هستیم، ازبکستان روابط خود را با کشورهای منطقه بهبود بخشیده است و دیگر خبری از منازعات سنتی میان این کشور و کشورهای منطقه مشاهده نمی شود، بلکه هر روز خبرها حکایت از تفاهم و دوستی میان آنها دارد. در خصوص افغانستان نیز تدابیر میرضیایف کاملا با اسلام کریم اف متفاوت است به عنوان مثال برگزاری نشست صلح در تاشکند نشان از عزم "ازبکستانِ پسا اسلام کریم اف" به ایفای نقشی فعال در میدان سیاست همسایه جنوبی و پر چالش خویش دارد. آیا ازبکستان با توجه به جایگاه مهم اش در آسیای مرکزی می تواند نقش موثری در تحولات افغانستان بازی کند؟ روابط دو کشور در آینده چگونه خواهد بود؟ نگارنده سعی دارد در این نگاره کوتاه با استعانت از نظریه سازه انگاری پاسخی برای سوالات مطرح شده، بیان کند. سازه انگاری یکی از نظریات مهم در عرصه روابط بین الملل به خصوص پس از دهه 90 سازه انگاری است. نگارنده مبنای خود برای تحلیل روابط دو کشور ازبکستان و افغانستان در دوران میر ضیایف را این نظریه قرار داده است. در ادامه نگاه کوتاه به مهم ترین مسائل مورد بحث در این نظریه خواهیم داشت. مباحث هستی شناختی به وضوح کانون اصلی توجه سازه انگاران را تشکیل می دهند. بسیاری بر آن هستند که مهم ترین مسامحه سازه انگاری در روابط بین الملل در بعد هستی شناختی است و سازه انگاران در اساس، کانون بحث در حوزه روابط بین الملل را از معرفت شناختی به هستی شناختی منتقل کرده اند. توجه سازه انگاران از یک سو، به انگاره ها، معانی، قواعد، هنجارها و رویه ها است. تاکید آنها بر نقش تکوینی عوامل فکری است. فرض هایی که شالوده مکتب سازه انگاری را تشکیل می دهد، برداشت متفاوت آن را از سیاست جهان توضیح می دهد. چون کنش گران و ساختارها یکدیگر را می سازند در صورت بازسازی نکردن معنای بیناذهنی این ساختار و کنش گران، نمی توان رفتار دولت را در برابر توزیع های متفاوت قدرت یا اقتدار گریزی فهمید. سازه انگاران، رابطه بین هنجارها و ارزش های اجتماعی و حقوقی و قواعد حقوق داخلی یا ملی و تاثیر آن بر هویت دولت ها را برررسی می کنند. در اینجا تاکید بر سرچشمه های داخلی شکل گیری هویت و منافع دولت ها است؛ بنابراین سیاست خارجی دولت ها از منظری سازه انگارانه، تعریف هنجارها و قواعد تعریف شده هنجارهای درون فرهنگی و فرهنگ سیاسی است. یکی از مسائل مهم در سازه انگاری بحث هویت است. هویت عبارت است از فهم ها و انتظارات در مورد خود که خاص نقش است. هویت ها به صورت هم زمان به گزینش های عقلانی قوام می دهند و این الگوهای هنجاری سیاست بین الملل هستند که به آنها شکل می دهند. هویت ها را نمی توان به شکلی ماهوی یعنی جدا از بستر اجتماعی آنها تعریف کرد. آنها به شکل ذاتی اموری رابطه ای هستند و باید به عنوان مجموعه ای از معانی تلقی شوند که یک کنش گر با در نظر گرفتن چشم انداز دیگران، یعنی به عنوان یک ابژه به خود نسبت می دهد. هویت دولت ها تحت تاثیر ساختار اجتماعی تعاملات، افکار هنجاری و عقاید قرار دارد و دو معنای متمایز هویت جمعی و هویت اجتماعی دارد. بر اساس نظریه سازه انگاری، سازه ها و معانی که رفتار سیاست خارجی دو کشور افغانستان و ازبکستان را شکل می دهد را می توان مشترک دانست. در ادامه به بررسی سازه های مشترک دو کشور خواهیم پرداخت. عوامل داخلی تاثیر گذار بر رابطه همسوی افغانستان و ازبکستان 1- سازه همگون اجتماعی سازه های اجتماعی راهی است که ما را به این سو می کشاند که بیش از تکیه به عوامل مادی، بر ایده هایی تمرکز کنیم که در درون جامعه ساخته می شوند. ما به صورت کوتاه سازه های همگون اجتماعی را در جامعه افغانستان و ازبکستان بررسی خواهیم کرد تا به این هدف برسیم که چگونه سازه های اجتماعی دو کشور در راستای یکدیگر قرار گرفته است و باعث هم گرایی شده است. وجود قوم ازبک در دو کشور افغانستان و ازبکستان یکی از عوامل نزدیکی و یکی از سازه های اجتماعی است که باعث نزدیکی دو کشور شده و زمینه همگرایی را فراهم آورده است. فی الواقع هر دو طرف هر چند در گذشته و در زمان اسلام کریم اف، این سازه اجتماعی را عاملی برای واگرایی می پنداشتند اما اکنون یکی از عوامل و سازه های اجتماعی که باعث همگرایی میان دو کشور شده است، حضور ازبک ها در دو طرف مرز و در هر دو کشور است. 2-سازه همگون فرهنگی سازه انگاران در روابط بین الملل به دنبال بازگرداندن فرهنگ و سیاست های داخلی به عرصه روابط بین الملل هستند. در این روند تلاش می شود تا مختصات فرهنگ، سیاست و جامعه داخلی که با هویت و رفتار دولت در سیاست جهانی ارتباط می گیرد، بررسی شود. عوامل فرهنگی شامل زبان، دین و آداب و رسوم می شود که در خصوص دو کشور زمینه همگرایی را فراهم آورده است. اشتراک زبانی ازبکستان با بخشی از مردم افغانستان، دین مشترک که همان اسلام است و همچنین وجود آداب و رسوم مشترک که به عنوان نمونه می توان به جشن ها (عید نوروز) اشاره کرد، زمینه نزدیکی سازه فرهنگی میان دو کشور را فراهم آورده است. 3- سازه های همگون اقتصادی از نظر رهیافت سازه انگاری، هویت ها منافع را شکل می دهند، منافع نیز سرچشمه اقدامات هستند و به نوبه خود به کنش ها و رفتارها در سیاست خارجی می انجامند. با توجه به تعریفی که هر دو کنش گر ازبکستان و افغانستان از هم دارند که بر گرفته از هویت داخلی هر دو کنش گر است در تعریف منافع، دو کشور در جهت هماهنگ با هم در حال حرکت هستند. بخشی از این منافع مشترک در قالب افزایش مروادات اقتصادی نمود پیدا می کند. بخش عظیمی از روابط اقتصادی ازبکستان با جنوب آسیا بستگی به افغانستان دارد و از سوی دیگر افغانستان نیز برای ارتقا سطح اقتصادی خویش، نیاز به شرکای تجاری مانند ازبکستان دارد تا از طریق افغانستان ( مزیت جغرافیایی) به آب های گرم و آزاد دسترسی پیدا کنند. اتصال خطوط ریلی، افزایش حجم مبادلات میان دو کشور و همچنین تلاش برای بالا بردن این مبادلات تا رقم یک میلیارد دلار در سال، نشانه نوعی هم گونی در ساخت اقتصادی دو کشور است که زمینه هم گرایی را فراهم کرده است. 4- سازه های همگون سیاسی روابط دولت ها بر اساس معنایی است که آن ها برای یکدیگر قائلند و نه توزیع قدرت. در اینجا است که می بینیم کنش واحدی از کشوری که دوست و یا دشمن، تعریف شده برخوردهای متفاوتی را بر می انگیزد. سازه انگاران با تعاملی و رابطه ای دانستن هویت معتقدند که هویت هم زمان از راه ساختارهای مادی و معنایی در محیط داخلی و خارجی برساخته می شود. هر چند دو کشور افغانستان و ازبکستان از لحاظ ساختار سیاسی با یکدیگر تفاوت دارند اما نگرانی ها و چالش های مشترک دو کشور باعث شده است تا سازه های سیاسی این دو کشور نیز بیشتر به سمت هم گرایی برود تا واگرایی. نگرانی از رشد اسلام رادیکال و افزایش ناامنی در دو کشور و همچنین قاچاق موادمخدر را می توان عواملی دانست کرد که زمینه هم گرایی را در دو کشور تقویت کرده است. به عنوان مثال برگزاری نشست صلح در تاشکند ازبکستان، نشان از هم گرایی این دو کشور در راستای برقراری صلح در افغانستان است. این روابط تا آنجا نزدیک بوده است که اشرف غنی رییس جمهور افغانستان سال جاری میلادی را سالی مهم در روابط دو کشور توصیف کرده بود. بنابراین می توان گفت ازبکستان در زمان شوکت میرضیایف، رویکردی هم گرایانه با افغانستان دارد که زمینه همکاری میان دو کشور را افزایش داده است و آن گونه که مشهود است در آینده نیز باید انتظار افزایش مراودات دو کشور در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را داشت. جمع بندی در جمع بندی نهایی می توان گفت که علی رغم امیدواری به آینده روابط میان افغانستان و ازبکستان، هنوز هم چالش های عدیده ای وجود دارد که بر آمده از نگرانی های ازبکستان از اوضاع شکننده افغانستان است و برخی از کارشناسان بر این عقیده هستند که ممکن است روابط ازبکستان و افغانستان باز هم جنبه محافظه کارانه به خود گیرد و از گرمی روابط میان دو کشور کاسته شود. در کنار این چالش مشکل دیگری که می توان در اینجا یاد کرد ناامنی مناطق شمالی افغانستان است که بدون شک روابط دو کشور را به سمت امنیتی شدن در مناطق مرزی پیش خواهد برد؛ که به تبع آن رشد گروه های افراطی در افغانستان و همچنین گروه های رادیکال اسلام گرا در ازبکستان را می توان از جمله چالش های روابط آینده دو کشور یاد کرد. نظام های سیاسی دو کشور نیز علی رغم سازه های مشترک تفاوت هایی با هم دارند که این مساله نیز می تواند در آینده چالشی بر سر روابط میان دو کشور باشد. بنابراین می توان این گونه گفت که روابط دو کشور در دوران میرضیایف رو بهبود گذاشته است که بخشی از آن بر آمده از سازه های مشترک میان دو کشور است اما چالش هایی نیز بر سر راه آینده روابط دو کشور وجود دارد که این احتمال را قوت می بخشد که ازبکستان به همان روابط محافظه کارانه قبل از 2001 باز گردد. انتهای مطلب/ *دانشجوی دکتری مطالعات منطقه ای دانشگاه تهران